OFERTA

Zajęcia o charakterze edukacyjno-terapeutycznym 

(rewalidacja, wspomaganie przedszkolne i szkolne)
Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 6 - 9 lat wymagających dodatkowej pomocy w opanowaniu podstawowych umiejętności szkolnych: pisania, czytania, liczenia. Zajęcia o charakterze reedukacyjnym przeznaczone dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z klas integracyjnych i ogólnodostępnych. Ich celem jest rozwijanie mocnych stron dziecka i wyrównywanie jego deficytów w zakresie:
 • czynności poznawczych (percepcja, uwaga, pamięć, myślenie);
 • umiejętności szkolnych (m.in. grafomotoryka, pisanie, nauka czytania, dopasowywanie i sortowanie, umiejętności matematyczne, rozszerzanie wiedzy ogólnej, przygotowanie do nauki z podręcznikiem);
 • umiejętności społecznych;
 • motoryki małej i dużej;
 • koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju trudności w nauce. Odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze pedagogicznym i profilaktycznym są szczególnie ważne na początku kariery szkolnej dziecka.

Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne prowadzone są także dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, ze sprzężeniami (niepełnosprawność ruchowa, autyzm). Celem zajęć jest stymulowanie oraz wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju wychowanków na miarę ich indywidualnych możliwości. 

Diagnoza całościowego zaburzenia rozwoju u dzieci i młodzieży

ADOS-2 stanowi częściowo ustrukturyzowany, wystandaryzowany protokół obserwacji, wykorzystywany w diagnozowaniu osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). Jest wykorzystywany w procesie diagnostycznym, a także w ocenie zmian w funkcjonowaniu osoby z ASD zachodzących wraz z czasem lub pod wpływem określonej interwencji.
ADOS- 2 to protokół obserwacji objawów autyzmu, określany jako „złoty standard” diagnozy autyzmu na świecie. Podczas badania diagnosta proponuje badanej osobie kilkanaście wspólnych aktywności i tematów rozmowy. ADOS pomaga wykryć spektrum autyzmu u dzieci od 12 miesiąca życia, ale także u młodzieży i u dorosłych.

Wywiad do Diagnozy Autyzmu – Wersja zrewidowana (ADI-R) to poszerzony wywiad, którego celem jest zdobycie informacji niezbędnych do postawienia diagnozy dotyczącej spektrum autyzmu. ADI-R jest narzędziem powszechnie stosowanym na świecie i uznawanym za element złotego standardu w diagnozie zaburzeń ze spektrum autyzmu;  

ADI-R wraz z ADOS-2 pozwalają zebrać kompleksowe informacje dotyczące rozwoju diagnozowanej osoby. 

Diagnoza i Terapia Metodą Warnkego

Metoda Warnkego stosowana jest przez terapeutów na całym świecie. Jej unikatowość wynika z zaangażowania pacjenta w trening – ćwiczący nie tylko słucha, ale także reaguje na występujące bodźce.
Blisko 15% dzieci w wieku szkolnym ma trudności z uczeniem się, pisaniem oraz czytaniem. Jak wynika z najnowszych badań, coraz częściej problemy szkolne związane są z deficytem w zakresie percepcji oraz czynności ruchowych. Dzieci objęte ryzykiem występowania takich deficytów są niezdolne do zapamiętania wzorców dźwiękowych słów, które słyszały we wczesnym okresie swojego życia. Ponieważ nie wiedzą, jakie jest właściwe „brzmienie” słowa, nie wiedzą też, z jakich głosek i liter powinno się ono składać. Wiele czyta za pomocą innych strategii, np. próbują czytać słowa całościowo po konturze bez rozpoznawania ich struktury. Czytając w ten sposób dziecko nie uczy się czytać metodą analityczno-syntetyczną, nie odczytuje więc każdej kolejnej napisanej litery. Nie tworzy zatem wewnętrznych obrazów słów. Badania nad dysleksją i związanymi z nią deficytami funkcji poznawczych zaowocowały „krokiem milowym” w kierunku właściwej diagnozy. A co za tym idzie także skutecznej terapii, która oddziałuje wielokierunkowo – angażuje nie tylko wzrok i słuch, ale także funkcje motoryczne. 
Jednym z ekspertów zajmujących się tym obszarem był Fred Warnke, który opracował metodę rozpoznawania i treningu tych deficytów. Fred Warnke udowodnił, że jedną z najważniejszych przyczyn trudności w rozwoju mowy oraz trudności w nauce czytania i pisania, są zaburzenia przetwarzania słuchowego. Uważał również, że umiejętności te można rozwijać stosując odpowiedni trening.

Metoda Warnkego przeznaczona jest do pracy z dziećmi od 6 roku życia oraz dla osób dorosłych. Metoda Warnkego skierowana jest do dzieci i dorosłych z:
 • trudnościami w nauce,
 • problemami w nauce czytania i pisania,
 • grupy ryzyka dysleksji rozwojowej, osób, u których dysleksję już zdiagnozowano (dysleksja rozwojowa u dzieci, dysleksja dorosłych),
 • zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD),
 • trudnościami w lateralizacji,
 • problemami logopedycznymi (np. problemy z wymową),
Metoda Warnkego jest skuteczna także w terapii osób jąkających się oraz chcących usprawnić:
 • umiejętność czytania i pisania.

https://metodawarnkego.pl/dla-rodzicow/gdzie-wykonac-diagnoze/

Terapia ręki

Terapia ręki to terapia mająca na celu usprawnianie całej ręki: od barku, przez ramię i przedramię, po nadgarstek, dłoń i palce. Głównym celem działań podejmowanych w ramach terapii ręki jest udoskonalenie precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Jednak, aby uzyskać pożądany poziom trudnych ruchów precyzyjnych, należy zadbać o prawidłową sprawność całej kończyny górnej. Z artykułu dowiesz si m.in., na czym polega terapia ręki, jakie kwalifikacje musi mieć terapeuta ręki oraz na czym polegają ćwiczenia wykonywane w czasie terapii. Autorka zwraca także uwagę, jakie zachowanie dziecka powinno skłonić do odbycia konsultacji z terapeutą ręki.
Podczas terapii ręki terapeuta rozpoczyna pracę od wzmocnienia całego ciała - motoryki dużej (ramiona, barki, kręgosłup, łokcie), a następnie skupia się na poprawie motoryki małej u dziecka (prawidłowy uchwyt, napięcie, praca nadgarstka i palców).

Z jakimi problemami warto zwrócić się o pomoc do terapeuty ręki?
Z terapii ręki korzystają przede wszystkim dzieci, u których obserwuje się nieprawidłowy rozwój sprawności rąk. Nie zawsze jednak rodzice i pedagodzy potrafią trafnie ocenić przyczynę zachowania dziecka i powiązać ją z obniżoną jakością funkcjonowania jednej lub obu kończyn górnych.


Sygnałami, które mogą świadczyć o tym, że warto udać się na diagnozę do terapeuty ręki mogą być:

 • Niechęć do podejmowania czynności manualnych, korzystania z materiałów plastycznych – dzieci unikają rysowania, malowania farbami, klejenia, korzystania z mas plastycznych. Niechętnie podejmują naukę pisania.
 • Niechęć, unikanie, nietypowe reakcje na dotyk niektórych faktur, temperatur, konsystencji. Preferowanie tylko określonego ich rodzaju – w efekcie dzieci mogą unikać np. zabaw masami plastycznymi i spożywczymi (np. surowe ciasto), dotykania wybranych przedmiotów (np. wełnianych swetrów), korzystania z określonych substancji (np. mydła w płynie), wkładania rąk pod strumień wody (np. unikanie uczucia strumienia wody lecącej z prysznica).
 • Problemy z czynnościami samoobsługi w codziennych działaniach, takich jak ubieranie się, zasuwanie suwaka, zapinanie guzików, wiązanie sznurówek, wkładanie rękawiczek.
 • Problemy z wykonywaniem czynności manualnych, koordynacją pracy rąk – w efekcie dzieci mają trudności z budowaniem konstrukcji, dopasowywaniem elementów, wkładaniem zabawek do otworów, a także wylewaniem płynów z kubeczka, strącaniem przedmiotów, upuszczaniem rzeczy.
 • Zbyt wolne lub zbyt szybkie działanie, a w efekcie niezgrabność, niezborność ruchowa – dzieci wykonują czynności nieprecyzyjnie, niedokładnie, niedbale. Nie nadążają za rówieśnikami.
 • Nietypowe zachowania, które są próbą dostymulowania dłoni, zapewnienia sobie potrzebnych doznać proprioceptywnych. Dzieci na przykład bardzo mocno ściskają dłoń na przywitanie, kładą ciężkie rzeczy na swoje dłonie, siadają na nich, mocno ściskają przedmioty i wbijają w nie paznokcie, uderzają dłońmi o przedmioty lub przedmiotami o dłonie, w nietypowy sposób dotykają i gładzą wybrane faktury.
 • Nieprawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego – nietypowe ułożenie ręki w trakcie trzymania ołówka, kredki czy długopisu, ale także nożyczek czy sztućców.
 • Nieprawidłowa siła oddziaływania narzędziem. Dzieci dziurawią kartki w zeszycie czubkiem długopisu czy kredki, ich pismo przebija na kolejne strony, widać napięcie w obrębie dłoni (np. na skórze ślady po wbitych paznokciach). W konsekwencji dziecko szybko się męczy, potrzebuje przerw w trakcie pisania, wielokrotnie poprawia chwyt ołówka, nie lubi pisać i rysować.

Zajęcia z elementami terapii pedagogicznej
- pomoc w pokonywaniu trudności w czytaniu i pisaniu
 

Nauka czytania i pisania jest sztuką trudną i wymagającą długofalowych ćwiczeń. Wśród uczniów dość często spotyka się takich, którzy przejawiają szczególne trudności w opanowaniu tych umiejętności. Szczególne trudności w opanowaniu czytania i pisania napotykają dzieci mające różnorodne fragmentaryczne zaburzenia rozwoju zwłaszcza w obrębie korowej części analizatorów wzroku i słuchu. Wczesne wykrycie tych trudności daje szanse możliwie szybkiego wyrównania braków. Zastosowanie ćwiczeń w atrakcyjnej formie uczyni dla nich naukę przyjemniejszą i dającą większe efekty. Zastosowanie odpowiednich i atrakcyjnych ćwiczeń sprawia naukę przyjemniejszą i dającą większe efekty. Indywidualne podejście pozwala na zaopiekowanie się potrzebami uczestnika zajęć. Dziecko ma możliwość znacznie podnieść swoje umiejętności w zakresie koncentracji, pamięci oraz spostrzegania wzrokowego.

Ocena rozwoju psychoruchowego dziecka 
w wieku od 1 miesiąca życia do 9 roku życia

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP są standaryzowanym i normalizowanym narzędziem diagnostycznym o charakterze inwentarza rozwojowego, które pozwala w prosty i przejrzysty sposób dokonać diagnozy rozwoju dziecka oceniając wszystkie ważne sfery i aspekty rozwoju (sferę ruchową, motorykę precyzyjną i lateralizację, spostrzeganie i koordynację wzrokowo-ruchową, komunikowanie się i mowę, sferę emocjonalno-społeczną, funkcje behawioralne oraz wiedzę i umiejętności uczenia się). Test obejmuje:
 • wywiad z rodzicem,
 • spotkanie z dzieckiem,
 • wydanie dokumentu.
Diagnoza jest zakończona określeniem profilu umiejętności dziecka, z którego wynika, jakie sfery rozwoju są prawidłowo rozwinięte, a które opóźnione lub przyśpieszone. To pozwala szybko skierować dziecko na specjalistyczne badania i podjąć właściwe oddziaływania terapeutyczne.

Trening Umiejętności Społecznych

TUS czyli Trening Umiejętności Społecznych – jest to grupowa forma pracy z osobami, które doświadczają trudności społecznych. Podczas zajęć uczestnicy uczą się umiejętności społecznych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu.
Trening Umiejętności Społecznych jest pomocny w terapii dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera, zaburzeniami zachowania, ADHD, Zespołem Downa, Zespołem Williamsa. Zajęcia mogą być również skierowane do dzieci nieśmiałych, wycofanych oraz prezentujących zaburzenia lękowe.

Badanie Gotowości szkolnej Baterią 5/6

Diagnoza gotowości szkolnej ma na celu uniknięcie ewentualnych problemów emocjonalnych związanych z poczuciem porażki dziecka, kiedy okaże się, że decyzja o wysłaniu dziecka do szkoły została podjęta zbyt wcześnie. 
Bateria 5/6 służy ocenie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole obejmujące rozwój fizyczny, poznawczy, manualno-motoryczny i społeczno-emocjonalny dziecka. Celem badania jest ocena gotowości do nauki pisania i czytania, składa się między innymi z testów diagnozujących przetwarzanie wzrokowo-przestrzenne, przetwarzanie słuchowo-językowe, tempo przetwarzania, sprawność motoryki małej, ocenę motoryki dużej, rozwój poznawczy i społeczno-emocjonalny, w tym np. radzenia sobie z niepowodzeniami, umiejętność współdziałania z rówieśnikami i z nauczycielem. Określa niski, przeciętny lub wysoki poziom badanych umiejętności. Diagnoza przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 5 do 6 roku życia. 

Diagnoza Dysleksji

Diagnoza dysleksji obejmuje: wywiad z rodzicami, rozmowę z dzieckiem, podczas której weryfikowane są zdolności i możliwości szkolne dziecka. Do diagnozy konieczne jest określenie poziomu rozwoju intelektualnego dziecka (diagnoza psychologiczna). Zgodnie z międzynarodowymi klasyfikacjami medycznymi ICD-10, DSM-5, nie jest możliwe sformułowanie diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się, gdy poziom intelektualny ucznia plasuje się poniżej wyniku przeciętnego dla wybranej grupy wiekowej. 
Dysleksja jest spowodowana zaburzeniami podstawowych funkcji poznawczych, co często uwarunkowane jest konstytucjonalnie. Zaburzenia te mogą dotyczyć: percepcji wzrokowej – objawiającej się widzeniem, ale niedostrzeganiem, percepcji fonologicznej – objawiającej się słyszeniem, ale nieusłyszeniem, integracji powyższych procesów.
Po przeprowadzonej diagnozie zespół specjalistów sporządza opinię, w której zawarte są informacje na temat rozwoju dziecka i jego możliwościach szkolnych. W opinii zawarte są również zalecenia dla nauczycieli oraz rodziców dziecka. Dzięki temu osoby z najbliższego otoczenia otrzymują wskazówki, w jaki sposób pomóc dziecku, jeśli została zdiagnozowana u niego dysleksja rozwojowa.
W gabinecie mają Państwo możliwość zakupienia pakietu diagnostycznego w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania (dysleksja, dysortografia, dysgrafia). 
Pakiet ten dotyczy uczniów od IV klasy szkoły podstawowej (od 10. roku życia). 

Poniżej przedstawiamy Państwu schemat spotkań pakietu diagnostycznego w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się - cena pakietu ustalana jest indywidualnie. 
Czas trwania jest dostosowany indywidualnie do potrzeb klienta, jego wieku oraz trudności. przewidywana liczba spotkań ok. 4:
I – wywiad z rodzicem 
II – diagnoza IQ dziecka 
III – diagnoza pedagogiczna dziecka 
IV – omówienie i pisemny opis diagnozy

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna to proces, w ramach którego psycholog w oparciu o odpowiednie narzędzia diagnostyczne (wywiad psychologiczny, obserwację, wybrane kwestionariusze i testy) stara się rozpoznać psychologiczne mechanizmy funkcjonowania osoby badanej, wyjaśnić pojawiające się problemy oraz przewidywać możliwości i sposób ich zmiany. Podczas diagnozy określa się poziom rozwoju intelektualnego dziecka.
Szukaj